interiors
interiors

Eco Green Interior

تاریخ:20/مرداد/96
مکان: تهران
قیمت:2.000.000 تومان

این پروژه با ساعت ها زمان و تلاش و همکاری تیم مجرب و خستگی ناپذیر ما به پایان رسید این پروژه خانه مشکلاتی از قبیل کثیفی لوله ها ،کهنگی دیوار ها و فرودگی پنجره ها وجود داشت

کار ما

ما تمامی کهنگی ها و فرسودگی های ساختمان را از بین برده و تمامی مشکلات خانه و اتاق را برطرف کردیم و این گونه شد که کار نهایی با رنگ هایی که با مشتری هماهنگ کرده ایم به اتمام رسید